Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsniemodlin.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Lelek, e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77)4606222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Wszystkie wejścia do budynku szkoły poprzedzają schody.
 • Wejścia do budynku nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.
 • Główne wejście od ul. Opolskiej zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych z obustronnymi poręczami..
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 • Parter szkoły jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek nie posiada wind.
 • Na piętra i do sali gimnastycznej prowadzą schody i te części budynku nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Na parterze, przy głównym wejściu do szkoły, znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 • Szkoła dysponuje pochylnią z bocznymi poręczami – podjazdem dla wózków przed głównym wejściem do szkoły od ul. Opolskiej, którą można dostać się na parter budynku.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przy głównym wejściu do szkoły (wjazd od ul. Opolskiej) i są specjalnie oznakowane. Znajdują się bezpośrednio przy wejściu do szkoły przy podjeździe dla wózków.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
 • Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 5 dni robocze przed zdarzeniem telefonicznie 77 4606 222,  e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Placówka wykorzystuje aplikację mobilną Dzienniczek+ Vulcan:

Informacje dodatkowe

Dane teleadresowe szkoły:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

Tel.: 77 4606222

E-mail: 
zsniemodlin@wodip.opole.pl
Strona internetowa: 
zsniemodlin.szkolnastrona.pl

Skróty klawiaturowe

Strona obsługuje następujęce skróty klawiaturowe:

 • TAB - następny element
 • SHIFT + TAB - poprzedni element

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.